webinar register page

Mer grønnsaker, mindre kjøtt?
Med en jordbrukspolitikk med endrede forutsetninger for støtte, vil det være mulig å redusere klimagassutslipp ved å redusere kjøttproduksjon, øke grøntproduksjon, og samtidig opprettholde dagens jordbruksareal viser rapporten «Økonomiske virkemidler i norsk jordbruk for å oppnå lavere utslipp av klimagasser, redusert kjøttforbruk, stabil matproduksjon og jordbruk over hele landet».

Jordbrukssektoren står for 4,5 millioner tonn CO2-ekv i året. Med dette seminaret ønsker vi å belyse økonomiske virkemidler som kan bidra til et mer klimavennlig jordbruk, samtidig som vi beholder et variert og geografisk spredt jordbruk.
* Required information
Loading